ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ, fakultní škola PedF UK ,smluvní partner BRITISH COUNCIL.
Adresa: Hlivická 1/400,
PRAHA  8, Czech Republic.

PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY - PORADENSTVÍ A PREVENCE

Poradenské služby školy ZŠ

 

Výchovné poradenství na 1. stupni:

 

Na škole pracují výchovné poradkyně pro 1. a 2. stupeň.

Škola se věnuje žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří potřebují podpůrná či vyrovnávací opatření.

Speciální pedagog vede kroužek nápravného čtení.

Výchovné poradkyně spolu s vedením školy, s metodiky primární prevence a se všemi pedagogy se zaměřují v průběhu roku zejména na:

 • řešení problémů dětí
 • profesionální orientaci dětí
 • metodickou pomoc pedagogům
 • evidenci a integraci žáků se specifickými poruchami učení
 • řešení patologických jevů v kolektivech dětí
 • pomoc rodičům při zvládání problémů dětí
 • spolupráci s vnějšími subjekty, zejm. Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7,  8  a Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 8.

 

 

 

Výchovné poradenství na 2. stupni:

 

 • adaptace při přestupu z jiné školy
 • spolupráce s třídními učiteli při tvorbě plánů individuální péče
 • pomoc žákům selhávajícím v chování nebo ve výuce
 • pomoc při řešení osobních problémů (pozice ve třídě, kontakt s učiteli) nebo složité rodinné situace
 • individuální pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s PPP, OSPOD, s Policií ČR

 

 

Poradenství k volbě povolání

 

-        nabídka testů profesní orientace žáků 8. ročníků

-        vyhodnocení testů profesní orientace žáků 9. ročníků

-        informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOU ( žáci, rodiče)

-        návštěva přehlídky středních škol Schola Pragensis

-        široká nabídka gymnázií a středních škol pro žáky 7. a 9. ročníků

-        informace o Dnech otevřených dveří SŠ

-        zajišťování propagačních materiálů SŠ

-        individuální konzultace (žák – výchovná poradkyně – rodič) – pomoc při výběru SŠ

-        zajištění zpětné vazby – úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení a dalším studiu na SŠ a SOU

 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

 

 Aktivity se uskutečňují na základě písemně zpracovaného Minimálního preventivního programu, jehož cíli jsou:

Podpora zkvalitnění sociálního klimatu ve třídách

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vytváření bezpečného, činorodého a motivujícího prostředí. Rozvoj osobnostních, sociálních a morálně volních kompetencí již od nejnižších ročníků se zaměřením na oblast osobnostní a sociální výchovy

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Rozvoj klíčových a životních kompetencí žáků.

Podpora specializačního studia školního metodika prevence

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Plná kvalifikovanost školních poradců  v oblasti prevence a výchovného poradenství.

 

Hlavními úkoly, vyplývajícími z cílů, jsou:

 

1.     Sociometrická šetření v konkrétních třídách, následné diskuze a výstupy.

2.     Dotazníková šetření mezi učiteli  – zkušenosti a názory, výstupy.

3.     Prohloubení spolupráce s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 8.

4.     Přenášení výše uvedeného do běžných školních situací včetně využití potenciálu témat OSV.

5.     Studium školního metodika prevence  specializačního studia na VŠ.

 

Naše škola se snaží o  na širokou informovanost a metodickou pomoc jako formu spolupráce s rodiči. Jako prevenci vzniku nejrůznějších problémů ve třídě využíváme výsledky sociometrických šetření na I. i II. stupni.

Témata prevence rizikového chování lze zapojit a využít v řadě předmětů, např. chemie, občanská výchova, výchova ke zdraví, dějepis, přírodopis atd.

Velmi se nám osvědčila spolupráce s občanským sdružením MISE – akce v Psychiatrické nemocnici Bohnice – prevence rizikového chování. I v tomto školním roce se uskutečnila návštěva žáků 8. a 9. tříd v azylovém domě pro matky s dětmi (Kolpingův dům v Bohnicích)    a v mateřské škole Ústavní.

 

 

V Praze   září 2014.

Copyright ZŠ - Ústavní 2006 - 2015 | Provozováno na RS MAXSOFT