ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ, fakultní škola PedF UK ,smluvní partner BRITISH COUNCIL.
Adresa: Hlivická 1/400,
PRAHA  8, Czech Republic.

ŠKOLSKÁ RADA dle zák. 561/2004 - JEDNACÍ ŘÁD


Jednací řád Školské rady

při Základní škole a mateřské škole Ústavní

Hlivická 1, 181 00 Praha 8
Článek 1

Školská rada (ŠR) je zřízena a vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen „zákon“. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli (MČ Praha 8) a dalším osobám podílet se na správě školy. Volba členů ŠR se koná na základě volebního řádu, vydaného zřizovatelem. Volební řád je součástí jednacího řádu školské rady.

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Článek 3

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. V pravomoci předsedy je svolání mimořádné školské rady. Mimořádné zasedání ŠR je svoláváno 5-10 dní před jeho konáním. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a vedení školy v rozsahu, který jim ukládá zákon.

Článek 4

Program jednání navrhuje předseda školské rady, případně místopředseda školské rady, pokud jednání svolal. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, dále pak z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. vedení školy či zřizovatele školy. Podněty zákonných zástupců zařazuje, pokud jejich řešení je v zákonné pravomoci ŠR.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, schváleného v úvodu jednání na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. Následně projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů ŠR. V případě nutnosti má předseda ŠR právo zařadit do program řádného jednání mimořádný bod.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování:

- svého jednacího řádu a jeho změn

- návrhů školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování

- výroční zprávy o činnosti školy

- školního řádu a jeho změn

- pravidel pro hodnocení výsledků žáků

- návrhu rozpočtu školy na další rok

- vyjádření k rozboru hospodaření a návrhu opatření ke zlepšení hospodaření

- projednávání usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy

- projednávání inspekční zprávy České školní inspeškce.

Školská podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Článek 7

Zápis ze zasedání školské rady, který obsahuje i záznam o přijatých usneseních vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda. V tomto záznamu jsou uvedeny i výsledky hlasování. Zápis z jednání školské rady bude uveřejněn na internetových stránkách školy, dále bude zaslán (případně předán v písemné formě) vedení školy.

O schválení dokumentů dle § 168 uvedených v odst. 1 písm. b) až d) a v čl. 6 Jednacího řádu ŠR, rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, musí být dokument předložen k novému projednání do dalšího měsíce. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, zvolí další postup dle výše uvedeného zákona zřizoovatel školy.

Článek 8

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 9

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení, tj. 8. dubna 2015.


V Praze dne 8. dubna 2015

Mgr. Bohuslav Karvánek v.r.

předseda školské radyCopyright ZŠ - Ústavní 2006 - 2015 | Provozováno na RS MAXSOFT