ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ, fakultní škola PedF UK ,smluvní partner BRITISH COUNCIL.
Adresa: Hlivická 1/400,
PRAHA  8, Czech Republic.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - VŠEOBECNÉ CELKOVÉ INFORMACE O ŠKOLE
  • Z    h i s t o r i e   š k o l y


  Základní škola Ústavní I. byla otevřena k 1. únoru 1974 jako první postavená škola v tehdejší nové bohnické zástavbě.O rok později byla otevřena ZŠ Ústavní II. Tyto dvě školy existovaly vedle sebe jako samostatné školy až do roku 1991, kdy byly sloučeny pod jedno ředitelství jako ZŠ Ústavní ( od roku 1994 oficiální fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha ).

   Později v 90. letech základní škola rozhodnutím administrativních orgánů zřizovatele (MČ Praha 8) přijala do své adresy ulici podle ulice Hlivická, do které vede jeden z několika vchodů do areálu. Byla to administrativní direktiva, která stále způsobuje mnohá nedorozumění. Toto opatření se týkalo i několika dalších základních škol v Praze 8. Abychom neztratili svou původní identitu, ponechali jsme si v názvu školy původní adresu "ÚSTAVNÍ" alespoň jako "čestný" název...

  Ulice Hlivická se jmenuje podle polského města GLIWICE, ve kterém 1.září v roce 1939 začala 2. světová válka. Většina ulic v nové zástavbě Bohnic má názvy podle polských měst, řek nebo různých osob ( obětí 2. světové války ).Ve staré zástavbě zůstaly původní tradiční názvy ulic a míst...Zámky, Velká Skála, Pazderky, Drahaň, Farky, Bendovka, U Statku, U Skalky, Haltýř...

   Ulice Ústavní je nazvána podle původního názvu Královského českého zemského ústavu pro choromyslné v Bohnicích, dnes Psychiatrické léčebny Praha - Bohnice, která sídlí hned vedle školy ( založen r.1908).

  V souvislosti s existencí Ústavu byl také založen v oblasti nad Drahaňskou roklí v roce 1909 velký "špitální" hřbitov. Je na něm pohřbeno také mnoho italských vojáků - zajatců z doby 1. světové války, kteří zemřeli v ústavu na tyfovou epidemii. Je to smutné, lidmi v minulosti zpustošené, ale po roce 2000 městem průběžně upravované místo posledního odpočinku mnoha set lidí.

   Na pláni před tímto starým hřbitovem se nachází hřbitov podstatně veselejší, hřbitov psí.

   Gymnázium Ústavní sídlí od roku 1990 v původní budově ZŠ II. Zřizuje jej Magistrát hl. m. Prahy.

   Celý areál škol Ústavní  má do svého nemovitého majetku svěřena MČ Praha 8.

  Vzhledem ke své poloze na rozhraní staré a nové zástavby navazuje ZŠ Ústavní na tradice původní bohnické školy "Na náměstí" (založena r. 1839), později v ulici "Na Bendovce" (postavena r. 1920). Tato stará škola (ovšem zrekonstruovaná) je součástí ZŠ Ústavní dodnes a učí se zde už řadu let právě žáci našeho 2. ročníku, kteří ještě nemají  pravidelné jazykové vyučování, vázané na odborné jazykové pracovny. Bez této budovy a její kapacity čtyř tříd by škola nemohla přijímat tzv. nespádové děti a nemohla by vyhovět přání většiny rodičů na umístění jejich dítěte právě do naší školy. Budova je v docházkové vzdálenosti od hlavní budovy školy směrem do starých Bohnic.

   Na budově školy Na Bendovce byla na jaře roku 1995 odhalena pamětní deska našemu žákovi, který tuto školu navštěvoval v letech 1920 až 1925. Byl to Václav Jícha, za 2. světové války letec-stíhač v československé jednotce letců v Anglii, kteří bojovali proti fašistickému Německu. Václav Jícha zahynul ve Skotsku v únoru 1945, krátce před koncem války.
Pamětní desku tehdy odhalovali jeho spolubojovníci z Anglie, např. gen. František Faitl a gen. František Peřina. Oba dva jsou již dnes také po smrti.
Po plukovníku Jíchovi a po dalších českých letcích ze 2. světové války jsou pojmenovány ulice v Praze 14 na Černém Mostě.

  Ve starých Bohnicích, na starém bohnickém "náměstí", právě v bývalé budově staré bohnické školy, sídlí dnes Kolpingův dům, potřebné azylové zařízení pro matky s dětmi. S azylovým domem spolupracujeme a děti z tohoto domu také občas přechodně naši školu navštěvují.


  Škola má od ledna 1994  právní subjektivitu.

  Od 1. 7. 2001 je součástí právního subjektu i Mateřská škola Ústavní (viz samostatné www stránky MŠ).


  Hlavním cílem odborného působení pedagogického sboru i všech ostatních zaměstnanců a externích spolupracovníků jsou dobré partnerské vztahy se žáky, vysoký standard v poskytování vzdělávání a efektivní spolupráce a komunikace s rodičovskou a ostatní veřejností v zájmu dobré přípravy žáků na další studium i praktický život.

  Výroční zpráva o činnosti školy ( ZŠ a MŠ ) je zájemcům k dispozici v plném znění v kategorii DOWNLOAD - ke stažení.


S o u č a s n ý    ž i v o t    š k o l y  Školu si volí také řada rodičů dětí z jiných spádových obvodů, severního okolí Prahy a také z jiných zemí.

   Škola má 24 tříd v ZŠ, z toho 3 druhé třídy v budově Na Bendovce - důvody viz výše v textu.

   V budově ZŠ disponuje škola pracovnami fyziky, chemie, jazyků s interaktivními tabulemi, hudební a výtvarné výchovy, počítačů, univerzální posluchárnou.

  Ve škole jsou vybudovány barevné a útulné třídy speciálně pro žáky 1. ročníku s oddělenými šatnami a s hráněným hřištěm.          Kriteria pro přijímání nových dětí do ZŠ

-viz kategorie DOWNLOAD, ke stažení.  • Š K O L N Í   D R U Ž I N A

  • mají k dispozici tři  multifunkční herny , pracovnu keramiky a věnují se dětem 1. - 4. ročníku, jsou zaměřeny na řadu zájmových aktivit od výtvarných až po sportovní ( viz školní vzdělávací program ŠD)

  • jsou otevřeny denně v pracovní dny od 6.30 do 17.00 hodin.


  Součástí školy je v našem velikém sklepení i stálá galerie výtvarného umění, kde hrajeme také divadlo, besedujeme, učíme dramatickou výchovu, tančíme a cvičíme jógu.

  Součástí školy je i velké zatravněné atrium s lezeckou pyramidou, kde tráví děti přestávky při různých sportech a v horkých letních dnech se zde i učíme.

  Venkovní sportovní areál s několika různými hřišti a atletickým oválem je nově zrekonstruován. Máme také dvě tělocvičny.

  V kompletně vybavené keramické dílně vytvářejí děti pod odborným vedením úžasná výtvarná díla.  • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

  V 1. až 9. ročníku pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu NAŠE ŠKOLA, oproti minulým letům jsme přidali povinné předměty hudební výchova v angličtině, občanský seminář já a my, informatika, výchova ke zdraví a ekologické praktikum.

  Školní vzdělávací program se dle potřeb dětí a školy průběžně dolaďuje.


   Výuka cizích jazyků je povinná od 3. ročníku, jazyková agentura vyučuje i děti 1.-2. ročníku.


  Od roku 2009 je škola smluvním partnerem mezinárodně uznávané jazykové instituce British Council. Děti se dle svéhé zájmu přímo na půdě školy připravují s rodilými mluvčími na velmi žádané mezinárodní jazykové zkoušky.

   Další možností je forma volitelných konverzací (angličtina, francouzština, němčina). Soustava volitelných předmětů v 7. - 9. třídě je velmi pestrá, zaměřená na zájmy dětí i jejich rodičů.

  Žáci školy se úspěšně zúčastňují řady soutěží, olympiád a turnajů, pravidelně 1 - 2krát ročně vyjíždějí do škol v přírodě a na jazykové poznávací pobyty v rodinách v Anglii.

  Velmi důrazně se vedení školy, všichni pedagogové a externí odborníci věnují systematické prevenci sociálně-patologických jevů v životě dětí a mládeže, vyhlásili jsme heslo "drogy, vandalismus ani šikana nesmějí přes náš práh!"


  Ve škole se stále něco děje, vymýšlíme vzdělávací projekty a jiné celoškolní akce - velký úspěch má v poslední době velký šachový turnaj nebo velký vánoční jarmark, příp. velký jarní jarmark,  kde si děti za poctivě připravené a vlastnoručně vyrobené zboží vydělají sumičku peněz do své třídní pokladny a zároveň udělají radost svým rodinám, které si zboží přijdou koupit.

  Ve sportovních soutěžích jsme v úspěšnosti trvale na špici obvodní tabulky škol Prahy 8. Přispíváme i k ekologii - soutěžíme dlouhodobě a úspěšně ve sběru papíru. Mapovali jsme v minulých letech výskyt sov v okolních lesích v rámci projektu sdružení Arnica pod žáštitou MHMP, výhledově budem v obdobné akci sledovat život pražských veverek ve všech jeho souvislostech. Také budujeme v areálu škol síť ptačích budek a krmítek. Doufáme, že přilákáme malé ptačí zpěváčky.

  Pořádali jsme mnoho let Bohnický bál - velkou a tradiční společenskou akci pro dospěláky (od roku 1993).


  Pracovali jsme několik let velmi intenzivně na tvorbě výše uvedeného vlastního školního vzdělávacího programu, který jsme dle školské legislativy a Rámcového vzdělávacího programu MŠMT nastartovali v 1. a v 6. ročnících v září 2007.

  Byl to náročný úkol pro všechny pedagogy, výsledkem doufáme je  modernější a efektivnější vyučování pro děti a pro jejich přípravu na další život a studium.

  Snažíme se stále, aby pobyt ve škole byl pro děti nejen dobře naplněn vzděláváním, ale aby to byl i pozitivní a dobrý zážitek a dobrá vzpomínka na celý život. A proto se už dnes malé děti u zápisu do 1. tříd vydávají třeba po kocouří stopě a plní kocouří úkoly, prvního září se společně vítají v atriu a odnášejí si dárečky, poté odjíždějí na seznamovací pobyt a potom poslední den školního roku vyprovázejí naše absolventy do života…

  Za další roky u nás ve škole se samy stanou absolventy a na posledním slavnostním obědě, který pro ně pravidelně pořádá ředitelství školy a vedení kuchyně, se loučí a ty slzičky v očích, na které vždy dojde, svědčí snad o tom, že se ve škole neměly špatně.

  A vracejí se, jen tak si popovídat. A jednoho krásného dne k nám přivedou svého vlastního prvňáčka.

  Co víc si může škola přát ….


  V Praze 8 - Bohnicích , září 2013.

Fotogalerie:

Školní jídelna
Září 2006
Září 2006
Září 2006
Září 2006
Naše trofeje
Září 2006
Nové kabinety
Nové kabinety
Nové kabinety
Září 2006
Květen 2006
Říjen 2004
Říjen 2004
Říjen 2004
Říjen 2004
Říjen 2004
Leden 2004
Leden 2004
Leden 2004
Leden 2004
Leden 2004
Leden 2004
Leden 2004
Leden 2004
Leden 2004
Leden 2004
Leden 2004
Leden 2004
;
Copyright ZŠ - Ústavní 2006 - 2015 | Provozováno na RS MAXSOFT